Podnikání

Jak správně vytvořit byznys plán?

Chcete začít podnikat? Tím pádem byste neměli opomenout byznys plán. Skvělý podnikatelský plán vám může pomoci ujasnit si strategii, identifikovat potenciální překážky, rozhodnout se, jaké zdroje budete potřebovat, a zhodnotit životaschopnost vašeho nápadu nebo vašich plánů růstu. Následující článek vám poradí jak byznys plán správně sestavit krok po kroku. Pojďme se do toho pustit!

Co je to byznys plán?

Podnikatelský plán je dokument popisující podnik, jeho produkty nebo služby, zdroje, vedení a personální obsazení, financování, provozní model a mnoho dalších podrobností nezbytných pro jeho úspěch.

Byznys plán může mít jednu stránku až více stránek s podrobnými grafy a zprávami. Cílem je zprostředkovat čtenářům nejdůležitější informace o vaší společnosti.

Proč je dobré vytvořit podnikatelský plán?

Především to může být kvůli investorům. Investoři spoléhají na byznys plány, aby zhodnotili proveditelnost podnikání před jeho financováním a proto jsou obchodní plány běžně spojovány se získáním úvěru.

Obchodní jednání
Obchodní jednání. Zdroj: Pixabay.com

TIP! Studujete a chcete začít podnikat? Zjistěte, co podnikání při studiu obnáší.

Jak napsat podnikatelský plán

Následující tipy vám poradí, jak krok po kroku podnikatelský plán sestavit.

1. Získejte si čtenáře úvodem

Dobrý úvod je jednou z nejdůležitějších částí vašeho plánu. Pište ho, ale až jako poslední část. Zdůrazněte klíčové body, které jste při psaní svého plánu odhalili. Úvod by neměl přesáhnout jednu stránku. 

Měl by obsahovat:

 • Obchodní koncept – Co dělá vaše firma?
 • Obchodní cíle a vize – Co chce vaše firma dělat?
 • Popis produktu a diferenciace – Co prodáváte a proč je to jiné?
 • Cílový trh – Komu prodáváte?
 • Marketingovou strategii – Jak plánujete oslovit své zákazníky?
 • Aktuální finanční stav – Jaké příjmy aktuálně vyděláváte?
 • Předpokládaný finanční stav – Jaké očekáváte příjmy?
 • Kolik peněz požadujete?
 • Tým – Kdo se podílí na podnikání?

2. Představte svou společnost

V této části byste měli zodpovědět dvě otázky – Kdo jste a co plánujete dělat? Zodpovězením těchto otázek získáte úvod do toho, proč podnikáte, proč jste jiní, co pro ně máte a proč jste dobrou investiční sázkou. Dále zde můžete uvést vaše zásady, ideály či kulturní filozofie.

Do přehledu o vaší společnosti uveďte:

 • Vaši obchodní strukturu
 • Váš obchodní model
 • Váš obor
 • Vize, poslání a nabídka vaší firmy
 • Základní informace o vaší firmě nebo její historii
 • Obchodní cíle, krátkodobé i dlouhodobé
 • Váš tým, včetně klíčových zaměstnanců a jejich platů

Až budete definovat své cíle, ujistěte se, že všechny vaše cíle jsou SMART: specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a časově omezené.

3. Proveďte analýzu trhu

Vyberte si správný trh pro své produkty – trh se spoustou zákazníků, kteří vašemu produktu rozumí a potřebují jej – a budete mít náskok k úspěchu.  Pokud zvolíte špatný trh nebo správný trh ve špatnou dobu, může se stát, že budete bojovat s každým prodejem.

Při analýze trhu si nezapomeňte odpovědět na otázky: 

 • Jak velký je váš potenciální trh?
 • Jaká je vaše konkurence?
 • Jak se váš produkt liší od ostatních? 
 • Jaký je váš ideální zákaznický profil?
 • Jaké jsou trendy v daném odvětví?

Nezapomeňte také vytvořit SWOT analýzu. Představte tedy své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky se čerpají z interních zdrojů, příležitosti a hrozby z externích.

4. Řízení a organizace

V této části byste měli sdělit, kdo řídí vaši společnost, popište právní strukturu svého podnikání. 

Máte-li manažerský tým, použijte organizační schéma k zobrazení vnitřní struktury vaší společnosti, včetně rolí, odpovědností a vztahů mezi lidmi v grafu.

 5. Představte své produkty a služby

Vaše produkty nebo služby budou figurovat na předních místech ve většině oblastí vašeho obchodního plánu, ale je důležité poskytnout část, která o nich pro zainteresované čtenáře nastíní klíčové podrobnosti.

Pokud prodáváte více produktů, můžete zahrnout obecnější informace o každé ze svých produktových řad

6. Proveďte segmentaci zákazníků

Váš ideální zákazník, také známý jako váš cílový trh. Je základem vašeho marketingového plánu. Segmentace zákazníků často zahrnuje:

 •  Kde žijí
 •  Jejich věkové rozpětí
 •  Jejich úroveň vzdělání
 •  Některé běžné vzorce chování
 •  Jak tráví volný čas
 •  Kde pracují
 •  Jakou technologii používají
 •  Kolik vydělají
 •  Kde jsou běžně zaměstnáni
 •  Jejich hodnoty, přesvědčení nebo názory

Tyto informace se budou lišit v závislosti na tom, co prodáváte. Měli byste být dostatečně konkrétní, aby bylo jasné, koho se snažíte oslovit.

7. Definujte svůj marketingový plán

Váš marketingový plán by měl nastínit vaše současná rozhodnutí a vaši budoucí strategii se zaměřením na vaše nápady.

Většina marketingových plánů obsahuje informace o čtyřech klíčových tématech:

 • Cena – Kolik stojí vaše produkty a proč jste se tak rozhodli? 
 • Produkt – Co prodáváte a jak to odlišujete na trhu?
 • Reklama – Jak dostanete své produkty ke svému ideálnímu zákazníkovi?
 • Místo – Kde budete prodávat své produkty?

TIP! Znáte pojem freelancer? V poslední době nabývá na popularitě!

 8. Představte svou logistiku 

 Pokryjte všechny části vašich plánovaných operací, včetně:

 • Dodavatelů – Kde získáváte suroviny, které potřebujete k výrobě, nebo kde se vyrábí vaše produkty?
 • Výroby – Budete vyrábět velkoobchodně nebo zasílat své produkty? Jak dlouho trvá výroba vašich produktů a jejich odeslání k vám?
 • Vybavení – Kde budete vy a ostatní členové týmu pracovat? Plánujete mít fyzický prodejní prostor?
 • Zařízení – Jaké nástroje a technologie potřebujete, abyste byli v provozu?
 • Doprava a plnění – Budete všechny úkoly plnění řešit interně, nebo využijete partnera pro plnění třetí strany?

Tato část by měla vašemu čtenáři signalizovat, že dobře rozumíte svému dodavatelskému řetězci.

9. Finanční plán

Bez ohledu na to, jak skvělý je váš nápad, podnik funguje na základě svých finančních výsledků.

Investoři budou chtít vidět následující tři finanční dokumenty. Výkaz zisku a ztráty, rozvahu a výkaz peněžních toků (cash flow).

Váš výkaz zisku a ztráty poskytuje čtenářům pohled na vaše zdroje příjmů a výdajů za dané časové období. S těmito dvěma informacemi mohou vidět nanejvýš důležitý konečný výsledek nebo zisk nebo ztrátu, kterou vaše firma za tu dobu zaznamenala.

Rozvaha nabízí pohled na to, kolik vlastního kapitálu máte ve svém podnikání. Na jedné straně uvádíte veškerý svůj obchodní majetek (co vlastníte) a na straně druhé všechny své závazky (co dlužíte). To poskytuje přehled vlastního kapitálu vaší společnosti, který se vypočítá jako: aktiva – pasiva = vlastní kapitál

Váš přehled o peněžních tocích je podobný vaší výsledovce, s jedním důležitým rozdílem: zohledňuje, kdy se inkasují příjmy a kdy se platí výdaje.

Finanční dokument a kalkulačka
Finanční plán. Zdroj: Pixabay.com

Nezapomeňte, byznys plán je dobrý nejen pro vaše investory, ale i pro vás. Může vám pomoci určit další kroky vašeho podnikání, i když neplánujete oslovit investory. Díky němu můžete vidět mezery ve vašem konání, než nastanou problémy. A to každý podnikatel ocení. 

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
2
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *